Jak postupovat při hodnocení ESG výkonnosti vaší firmy

26. 6. 2024

Adekvátnímu posouzení ESG výkonnosti vaší společnosti by měla předcházet znalost specifik lokálního trhu ve vztahu ke globálním trendům a ESG rámcům. Nejdříve totiž musíte porozumět faktorům, které jsou pro vaši firmu a odvětví nejdůležitější z hlediska dopadů nejen na životní prostředí.

K hodnocení ESG výkonnosti přistupujte systematicky. Určete si relevantní ESG kritéria odrážející specifika vašeho segmentu a trhů, na kterých působíte. Řiďte se některým z existujících ESG rámců, jako jsou UN Global Compact, CDP a evropské regulace.

  • Pokud jste energetická společnost, mají vaše aktivity nejspíše značný dopad na životní prostředí. Pozitivní, jestli se zabýváte výrobou z obnovitelných zdrojů, skladováním, agregací a flexibilitou. Výrazně negativní pak v případě, že do světa vypouštíte emise skleníkových plynů a dalších polutantů.
  • Jako finanční instituce řešte míru financování a aktivity vašich klientů, které mají negativní vliv na životní prostředí. Nezapomínejte ani na aspekty úrovně správy a transparentnosti vašeho podnikání.
  • Když jste technologická firma více se zaměřte na otázky řízení a bezpečnosti dat.
  • Jste výrobní podnik? Vaší prioritou by mělo být snižování emisí skleníkových plynů a možných fyzických rizik vašich provozoven vyplývajících z klimatické změny.

ESG faktory a sběr dat

S ohledem na výše popsané odlišnosti jednotlivých odvětví je vám nejspíše jasné, že v prvním kroku musíte určit klíčové ESG faktory a cíle, které jsou pro vaši společnost nejvýznamnější. Pomoct vám s tímto úkolem stejně jako s následným sběrem dat mohou externí odborníci na ESG. Do procesu ale zapojte také své stakeholdery, od zákazníků přes akcionáře po zaměstnance. Využít můžete i pokročilejší metody a technologie podpory sběru dat. Jsou jimi kupříkladu integrace IoT zařízení pro monitorování emisí nebo pohybu materiálu a zboží. Tímto se zabývá například projekt MŽP v oblasti recyklace PET lahví. Dále vám pomůže třeba také umělá inteligence pro analýzu dodavatelských řetězců. Díky zmíněným technologiím výrazně zvýšíte jak kvalitu, tak přesnost získaných informací.

Analýza a srovnání dat

Výsledné údaje analyzujte a srovnejte se standardy určenými směrnicemi CSRD, ESRS nebo vámi vybraným ESG rámcem. Snáze pak zjistíte, v jakých oblastech vaše firma oproti standardu a cílům vašeho odvětví vyniká nebo zaostává. S výsledky globálních korporací se malý nebo střední český podnik samozřejmě nemůže příliš porovnávat. Nicméně srovnáním s mezinárodními konkurenty získáte představu, jakým směrem se máte dále ubírat a podle toho si určit cíle.

Nastavení firemních standardů

Do hry musíte zapojit i management. Jeho úkolem je, aby vyvinul konkrétní strategie pro zlepšení slabých oblastí a přinejmenším udržení úrovně silných stránek společnosti. Nutnou podmínkou může být investice do nových technologií, úprava interních procesů nebo vzdělávání a motivace zaměstnanců. Nezapomínejte ani na předvídání hrozících rizik a přípravu na možné regulatorní změny, ke kterým u nás může – s přibývajícími evropskými směrnicemi – dojít. Pamatujte také na to, že zamýšlené zlepšení ESG skóre by se mělo týkat celého vašeho obchodního modelu. Dejte si ale pozor, aby vás někdo nenařkl z greenwashingu.

Integrace ESG strategie

Pokud už máte firemní ESG standardy a cíle „sepsané na papíře“, pusťte se do implementace strategie pro zvyšování vaší ESG výkonnosti. V mnoha případech nejde o nic složitějšího než praktický change management. Zvažujete, zda do ESG opatření investovat? Určitě to má svůj význam. Není totiž výjimkou, že subjekty s vysokým ESG skóre mohou v tomto ohledu překonávat konkurenci o jednotky až desítky procent. Pro co nejlepší dlouhodobé výsledky je také klíčová pravidelná revize strategie a vaše jednání na základě získaných dat.

Proč ESG hodnocení sdílet

Své ESG aktivity aktualizujte a dosažené cíle pravidelně komunikujte směrem k zaměstnancům, investorům i veřejnosti. Nejenže tím zvýšíte svou důvěryhodnost, ale také zvýšíte povědomí o vaší firmě mezi uchazeči o práci. Proto vydávejte pravidelné ESG zprávy s novinkami. Také s účastněte veřejných diskuzí a spolupracujte se stranami dotčenými pozitivními a negativními dopady vašich firemních aktivit. Přehled ESG aktivit také zahrňte do přílohy účetní závěrky nebo výroční zprávy. Nekomunikujte ale jen své úspěchy, informujte i o vašich nezdarech a konkrétních příkladech, jak se vám tyto problémy podařilo vyřešit.

Hodnocení ESG výkonnosti podle některého z výše uvedených rámců si žádá promyšlený přístup. Zvláště, pokud se řídíte rámcem ESRS, protože se na vaši společnost vztahuje CSRD. Nespoléhejte se tak jen na povrchní analýzu, ale otázku udržitelnosti řešte opravdu hloubkově. Kromě toho, že vaše snažení povede k budování dobré pověsti vaší společnosti, naučíte se také efektivně reagovat na nové požadavky. V neposlední řadě se stanete součástí celku, který už nyní formuje udržitelné obchodní prostředí.