Cíle udržitelného rozvoje: Jak k nim přistoupí budoucí lídři Česka?

4. 7. 2024

Ministerstvo životního prostředí letos publikovalo Zprávu o udržitelném rozvoji v Evropě 2023/2024 podle cílů udržitelného rozvoje OSN (17 SDGs). Jsou v ní zdůrazněny výzvy, kterým Česko čelí. V mnoha ohledech dosahujeme průměrných a nadprůměrných hodnot. Přesto existují oblasti cílů udržitelného rozvoje, ve kterých máme velký prostor pro zlepšení.

Zda a jakým způsobem zdokonalení kritických oblastí dosáhneme, závisí z velké části na tom, jak k celé problematice přistoupí naši stávající a budoucí političtí lídři. Podnikatelský sektor již s požadavky udržitelnosti ve velkém pracuje. S ohledem na získaná data by se měli zaměřit především na následující cíle udržitelného rozvoje.

Průmysl, inovace a infrastruktura

Inovace v České republice jsou na 45 % průměru Evropské unie. Další rozvoj v této oblasti je tak pro nás naprostou nezbytností. Ke zvýšení úrovně Česka vůči průměru EU by mohly přispět investice jak do zelených technologií a digitalizace, tak do udržitelných průmyslových procesů. Například formou podpory malých a středních podniků a startupů, které se inovativními řešeními v rámci udržitelnosti zabývají. Nikoliv však neregulovaným rozdáváním dotací a následnou formální byrokracií, ale poskytováním záruk a popudů v oblasti úroků z poskytnutých úvěrů. Ty na rozdíl od dotací neodeberou podnikatelské riziko od příjemce pomoci. Díky nižšímu objemu potřebných finančních prostředků toto navíc umožní pomoct mnohem širšímu okruhu firem.

Cenově dostupné a čisté energie

V roce 2023 bylo 30 % celkové spotřebované energie v Česku z obnovitelných zdrojů. Naše energetická politika se tak viditelně zaměřuje na snižování závislosti na fosilních palivech. Ale 30 % je stále málo. Do roku 2030 bychom v souladu s cíli udržitelného rozvoje měli dosáhnout minimálně na 50 %. Proto jsou aktivity v oblasti snižování byrokracie a překážek ve výstavbě zdrojů obnovitelné energie a související infrastruktury opravdu důležité. Například stavba nejvyšší větrné elektrárny v Česku ve Vrbici v Karlovarském kraji s rotorem ve výšce 138 metrů trvala celých deset let. Především z důvodu dlouhého povolovacího řízení a s ohledem na použitou technologii byla v okamžiku spuštění už zastaralá. Zásadní je tak i samotná definice národní strategie v oblasti zdrojů energie a realizace jejich výstavby.

Konec chudoby a méně nerovností

V České republice se míra rizika chudoby pohybuje okolo 9 %. Z hlediska průměru v EU se jedná o nadprůměrný výsledek. Česko je v této oblasti hodnoceno zelenou – dosahuje cíle a trvale se zlepšuje. Nejspíše z toho důvodu, že rozdíly ve výši příjmů různých skupin českých obyvatel zůstávají i nadále nevýrazné. I přes existenci vyloučených oblastí. Další zlepšení může přivodit třeba podpora rovných příležitostí nebo státu při poskytování přístupu ke kvalitnímu vzdělání a zdravotní péči.

Klimatická opatření a odpovědná výroba a spotřeba energií

V Česku jsme podle vydané zprávy za loňský rok dosáhli nadprůměrné úrovně ročních emisí skleníkových plynů. O 50% více než je průměr EU. Konkrétně se oproti průměru EU 6,3 tun CO2e jedná o 9,2 tun CO2e na hlavu. Redukce emisí a efektivního využívání zdrojů dosáhneme jedině proaktivním přístupem k energetické změně a zvyšováním národní energetické nezávislosti. Za příklad může sloužit kontinuální navyšování kapacity zdrojů fotovoltaických elektráren, které v roce 2023 dosáhlo rekordu ve výši téměř 1 GWp.

Zdroj: https://www.woltair.cz/blog/pocet-instalaci-fotovoltaiky

Naše veřejné instituce by v návaznosti na alarmující informaci měly zpracovat komplexní plán adaptace na klimatickou změnu. Kupříkladu Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) dostalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i další instituce ČR od Evropské komise zpět k přepracování. Počítal totiž jen s 30 % podílem obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energií v roce 2030. Tento rozšířený plán by ale, mimo jiné, měl zahrnovat návrhy na infrastrukturní projekty vedoucí k odolnosti vůči změnám klimatu. Jedná se jak o změny v oblasti zadržování vody, tak o rozšiřování biodiverzity nebo snižování množství vyprodukovaného odpadu a zvyšování recyklace.

Když si cíle udržitelného rozvoje další lídři České republiky vezmou za své, budou zásadní elementy vedoucí k jejich splnění implementovat do politických strategií. Vždyť právě zavedení udržitelné praxe do všech úrovní ekonomiky, průmyslu a společenských otázek je pro pozitivní vývoj stavu našeho státu a planety rozhodující.