ESG dotazníková platforma

Synesgy

Zjistěte, jak si v ESG oblastech počínáte vy i váš dodavatelský řetězec. Analyzujte díky tomu lépe rizika a příležitosti, získejte konkurenční výhodu.

CRIF vyvinul celosvětově dostupnou dotazníkovou platformu Synesgy, kterou jsme lokalizovali pro Česko. Máme dlouholeté znalosti v oblasti dat a informací, které jsme zúročili. Vyvinuli jsme globální digitální platformu, která shromažďuje a spravuje ESG data a informace, díky kterým je možné ověřit kritéria udržitelnosti jak u zákazníků, tak i dodavatelů.

Díky našemu algoritmu zjistíte, jak si počínáte v ESG oblastech.

Všechny společnosti musí být hodnoceny podle stejných principů, aby bylo možné získat srovnatelný obrázek o udržitelnosti podnikání. Je důležité znát dodavatelský řetězec, jen tak lze vybudovat strategii udržitelnosti.

Jak to vlastně funguje?

Synesgy skóre může získat každá společnost. Pro získání se stačí zaregistrovat, vyplnit a odeslat dotazník, Synesgy skóre a návrh kroků ke zlepšení udržitelnosti se vygeneruje automaticky.

1

Podpis smlouvy mezi CRIF CZ a vedoucím dodavatelského řetězce

2

Nahrání dodavatelského portfolia do Synesgy

3

Rozeslání pozvánek a vyplnění dotazníku

4

Automatizovaná kontrola a zpracování Synesgy skóre

5

Zaslání certifikátu se Synesgy skóre s platností 1 rok od vydání

Jsem podnik, který zaměstnává maximálně 50 osob (segment mikro až malé firmy – MSE)

Celé hodnocení stojí na dotazníku, který se skládá z cca 35 otázek zkoumající klíčové faktory udržitelnosti z pohledu CSRD a EU taxonomie.

 • Životní prostředí (E):
  emise skleníkových plynů (uhlíková stopa), voda, spotřeba energie a podíl fosilních paliv, odpady, environmentální certifikace a aktivity, cíle snižování spotřeby, řízení rizik vyplývajících z klimatické změny
 • Společnost (S):
  stakeholder management a dopad podnikání firmy na společnost, lidské zdroje, školení, rozdíly v odměňování a rovné příležitosti, vztahy s komunitami
 • Správa (G):
  nefinanční reporting, certifikace, politiky zaměřené na udržitelnost, řízení rizik a corporate governance

Vedoucí dodavatelského řetězce má k dispozici přehlednou infografiku, ve které je na první pohled patrné, jak si dodavatelé/obchodní partneři vedou v oblasti E/S/G i celkově. Na základě toho lze segmentovat dodavatele podle udržitelnosti, případně zavést rozvojové programy s cílem posílit udržitelnost.

Ukázka MSE dotazníku

Jsem podnik, který zaměstnává více jak 250 osob (segment SME a Large)

Celé hodnocení stojí na dotazníku, který se skládá z vícero částí – obecné, týkající se CSRD a EU taxonomie a sektorově specifické. Druhá zmíněná část zahrnuje specifické otázky pro vámi vybrané odvětví z 35 různých.

Obecná část
 • Informace o podnikání:
  strategie udržitelnost společnosti, řízení rizik, patenty, výzkum a vývoj, digitální služby, označování a politika produktů a služeb
 • Životní prostředí (E):
  voda, energie, odpady, environmentální certifikace
 • Společnost (S):
  lidské zdroje, certifikace a legislativa, vztahy s dodavateli a partnery, vztahy s veřejností
 • Správa (G):
  struktura a úroveň řízení, certifikace a legislativa
Sektorová část
 • inovace
 • vztahy s veřejností a dodavateli
 • zdraví a bezpečnost
 • udržitelnost
 • nakládání s energiemi a odpady
  a další.

Vedoucí dodavatelského řetězce má k dispozici přehlednou infografiku, ve které je na první pohled patrné, jak si dodavatelé/obchodní partneři vedou v oblasti E/S/G, ve svém odvětví i celkově. Na základě toho lze segmentovat dodavatele podle udržitelnosti, případně zavést rozvojové programy s cílem posílit udržitelnost.

Ukázka SME/Large dotazníku

API

Firmám, které nahrávají do portálu Synesgy dodavatelské řetězce, je možné nabídnout jedno ulehčení – napojit Synesgy přes API přímo do interních systémů. Všechny informace budou na jednom místě.

Technická dokumentace je k dispozici na této stránce.

Z čeho dotazník vychází?

GRI, 17 SDGs, EU taxonomie

Jedním ze základních stavebních kamenů pro ESG dotazník v Synesgy je Global Reporting Initiative (GRI), jejichž hlavním cílem je vytváření mezinárodních standardů pro výkaznictví v oblasti trvalé udržitelnosti. Další otázky vycházejí z rámců zahrnující 17 cílů udržitelného rozvoje podle OSN, EU taxonomie atd.

Kalkulačka emisí skleníkových plynů

Součástí dotazníku jsou i otázky týkající se emise skleníkových plynů společnosti. Pro mnohé firmy je náročné odhadnout, co za sebou v tomto směru zanechávají. Proto je v Synesgy platformě dostupná tzv. GHG kalkulačka, která s relevantním odhadem pomůže.

Do kalkulačky stačí vložit vstupní údaje o množství a typu spalovaných fosilních paliv, systém pak automaticky vypočítá emise, které rozdělí podle přístupu definovaného GHG protokolem.

Kromě nástroje pro výpočet emisí skleníkových plynů Synesgy nabízí možnost nahrát dokumenty prokazující uhlíkovou stopu jako přílohu dotazníku.

Výhody Synesgy

Začněte se Synesgy ještě dnes

Připravte se včas. Největší prospěch z přijetí ESG principů budou mít ti, kdo se této příležitosti chopí jako první. Neváhejte a začněte ještě dnes.

Splňte regulatorní požadavky. Sbírat data bude potřeba už v roce 2024, za tento rok bude povinné vydat nefinanční report o udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Pochlubte se, že jste zodpovědní. Konkurence stále sílí, zaměřte se na ESG aspekty a ukažte, že jste lepší než rivalové ve vašem oboru.

Udělejte krok k lepší budoucnosti. Tím, že zjistíte, kde jsou slabé stránky, budete vědět, na čem je potřeba zapracovat, kde je prostor pro zlepšení.

Snadnější cesta k bankovním produktům. I na základě ESG ratingu se banky rozhodují, v jaké výši poskytnou úvěr.

Jsme jediní poskytovatelé na českém trhu. Řešení vyvinula naše mateřská společnost v Itálii a postupně ho zavádí pobočky po celém světě.

Získejte hodnocení zdarma. V prvním roce má každý možnost získat Synesgy skóre zcela zdarma, v dalším roce už certifikace zpoplatněna.

Prověřte celý dodavatelský řetězec díky globálnímu pokrytí. Synesgy je unikátní celosvětový systém, který je lokalizován pro mnoho zemí po celém světě.

Jste připravení na změnu?

Nechte si odborně posoudit společenskou odpovědnost vaší firmy i dodavatelského řetězce ještě dnes a zjistěte, ve kterých oblastech se můžete zlepšit. Buďte krok před ostatními a připravte se tak na budoucnost.