Ozvěte se nám!

Máte jakékoliv otázky k platformě Synesgy?

CRIF - Czech Credit Bureau

Štětkova 1638/18
140 00  Praha 4

Kontakt

info.cz@crif.com
+420 277 778 530

Sledujte nás

CRIF - Czech Credit Bureau

Štětkova 1638/18
140 00  Praha 4

Kontakt

info.cz@crif.com
+420 277 778 530

Sledujte nás

FAQ

Často kladené otázky

Portál Synesgy – dotazník

Jak se mám do portálu zaregistrovat?

Registrace do portálu je snadná. Stačí kliknout na tento odkaz, vyplnit základní údaje a můžete se pustit do vyplňování dotazníku.

Jaké potřebuji znát pro registraci údaje?

Pro registraci stačí znát základní údaje – IČ společnosti, v jakém podniká odvětví a základní údaje (adresa, kontaktní telefon a e-mail atd.).

Jak je dotazník koncipovaný?

Dotazník se skládá ze dvou částí – obecné, která je společná pro všechny firmy napříč obory, a oborově specifické. Postupně jsou zkoumány všechny tři aspekty udržitelnosti – ESG. V průběhu vyplňování je možné dotazník ukládat, abyste se nedostávali do časové tísně.

Kdo má dotazník vyplnit?

Otázky pokrývají široké spektrum činností, které firmy vykonávají. Na většinu z otázek dokáže odpovědět back office, takže bude nejlepší, když se ujme vyplňování někdo z toho oddělení. K dalším otázkám je potřeba spolupráce i s kolegy z jiných oddělení.

Kolik času vyplnění dotazníku zabere?

Dotazník se skládá ze dvou částí – obecné, která je společná pro všechny firmy napříč obory, a oborově specifické. Vyplnění obecné části zabere cca 1,5 hodiny, oborově specifické části cca 45 minut.

Kdy obdržím hodnocení?

Celý proces je automatický, ESG skóre obdržíte okamžitě po odeslání. V e-mailu najdete ESG certifikát.

Jak to funguje?

Je to opravdu celé zdarma?

Základní ESG skóre je skutečně zcela zdarma. Zdarma je i přístup pro firmy, které chtějí nahrávat dodavatelský řetězec a pozvat spolupracující firmy k vyplnění dotazníku. Do budoucna plánujeme zpoplatněnou verzi, která bude obsahovat spoustu informací, které ještě více prověří odpovědný přístup k podnikání a zároveň bude možné dotazník přizpůsobit na míru.

Kam nahraji seznam firem, které jsou v mém dodavatelském řetězci?

V případě, že budete chtít nahrávat dodavatelské řetězce, je potřeba s námi podepsat smlouvu. Následně vám zpřístupníme portál Synesgy, kam bude možné nahrát seznam firem a rozposlat jim pozvánky k vyplnění dotazníku.

K čemu je dobré mít ESG skóre?

Od roku 2024 bude povinné vydávat zprávu o udržitelnosti už za rok 2023. Tuto zprávu budou vydávat firmy jako součást výroční zprávy.

ESG skóre je důkazem, že firma podniká zodpovědně, což je skvělá konkurenční výhoda. Dokonce i banky při schvalování úvěru hledí na to, zda je firma zodpovědná v oblastech udržitelnosti.

Jak často musím dotazník vyplňovat?

Platnost ESG skóre je 12 měsíců, poté je potřeba dotazník vyplnit znovu. Důvodem je zachování aktuálnosti, během 12 měsíců se může udát spousta věcí.

Ostatní

Co znamená zkratka ESG?

Pro zkratkou ESG se skrývají tři slova – Environment, Social a Governance. Do češtiny není možné použít jednoslovné výrazy, takže používáme následující popis. E = životní prostředí, S = sociální témata, G = řízení společnosti.

Co je to Green Deal?

Přesný název zní European Green Deal, v češtině Zelená dohoda pro Evropu. Jedná se o soubor iniciativ, které vydala Evropská komise. Cílem je dosáhnout toho, aby v roce 2050 byla Evropa klimaticky neutrální.

Co je to GRI?

Global Reporting Initiative (GRI) je organizace, která je průkopníkem v reportování o společenské odpovědnosti organizací – vytvořili soustavu ukazatelů, které jsou vhodné k implementaci a porovnatelnému měření a hodnocení aspektů společensky odpovědného podnikání.

Co je to dodavatelský řetězec?

Jedná se o propojený systém procesů mezi všemi firmami, které stojí mezi základní surovinou a konečným zákazníkem. Pro potřeby ESG se za dodavatelským řetězcem skrývají firmy, které jsou dodavateli společnosti, která se do Synesgy zaregistrovala.

Slovník pojmů

0

17 cílů udržitelného rozvoje OSN

1. konec chudoby
2. konec hladu
3. zdraví a kvalitní život
4. kvalitní vzdělávání
5. rovnost mužů a žen
6. pitná voda, kanalizace
7. dostupné a čisté energie
8. důstojná práce a ekonomický růst
9. průmysl, inovace a infrastruktura
10. méně nerovností
11. udržitelná města a obce
12. odpovědná výroba a spotřeba
13. klimatická opatření
14. život ve vodě
15. život na souši
16. mír, spravedlnost a silné instituce
17. partnerství ke splnění cílů

Více je možné najít zde nebo zde.

B

Biodiverzita

Biodiverzita je termín označující přírodní různorodost. Dle Světového fondu ochrany přírody jde o bohatství života na Zemi – miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí.

Biometan

Jedná se o vyčištěný bioplyn obsahující alespoň 95 % metanu. Má srovnatelné vlastnosti jako zemní plyn, který je podle jeho zdroje minimálně z 80 % tvořený metanem, tudíž se jedná o vhodnou alternativu. V rámci biopaliv biometan vykazuje i nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie v celém svém životním cyklu.

C

Cirkulární ekonomika

Cílem cirkulární ekonomiky (neboli oběhového hospodářství) je co největší zefektivnění využívaní (přírodních) zdrojů. Z materiálů, které umožňují opakované použití, by neměl vznikat odpad, vše by mělo být možné zrecyklovat a znovu používat.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Jedná se o připravovanou směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, která nahradí směrnici NFRD (Non Financial Reporting Directive č. 2014/95/EU) s účinností od 1. ledna 2024.

V České republice CSRD přímo ovlivní odhadem 1 500 korporací a subjektů veřejného zájmu (banky, kotované firmy atd.). Nepřímo ovlivní podniky financované bankami a kótovanými dluhopisy a také firmy s obchodními vztahy s firmami přímo podléhajícím CSRD (např. výroba polotovarů), které budou mít povinnost poskytovat ESG data bankám/veřejnosti. Od roku 2024 budou podniky přímo podléhající CSRD povinny podávat zprávy o svých aktivitách směřujících k dosažení 17 cílů udržitelného rozvoje OECD (SGDs) ve zprávách o udržitelnosti pokrývajících i rok 2023.

D

Dekarbonizace

Odstranění uhlovodíků (obsažených zejména ve fosilních palivech) jako zdroje energie a jejich nahrazení obnovitelnými zdroji energie (vítr, geotermální, sluneční a další).

Desertifikace

Jedná se o proces, při kterém dochází k poklesu biologické rozmanitosti, a tím i nižší biologické produktivitě v suchých oblastech, které se postupně stávají méně a méně přívětivými pro život až jsou téměř neobyvatelné. Vinu na tom nese jak příroda, tak i lidský faktor – změna klimatu, odlesňování, nadměrná pastva, chudoba, politická nestabilita, neudržitelné zavlažovací postupy, případně kombinace zmíněných faktorů.

E

Emisní faktor

Měrný ukazatel, který určuje, kolik se uvolní oxidu uhličitého spálením jednotkového množství paliva. Emisní faktor je primárně závislý na výhřevnosti paliva bez ohledu na druh paliva. Hodnoty emisních faktorů u spalovacích zdrojů jsou podle druhu paliva a druhu topeniště uvedeny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. Více k hodnotám jednotlivých emisních faktorů najdete např. zde.

Hnědé uhlí má takřka 2násobný emisní faktor v porovnání se zemním plynem. Při jeho spalování se zjednodušeně uvolní 2násobné množství emisí, primárně skleníkových plynů.

F

Fosilní paliva

Jedná se o nerostné suroviny, které vznikly před mnoha lety přeměnou pravěkých organismů (rostlin a živočichů). Mezi tato paliva patří ropa, uhlí, zemní plyn. Množství fosilních paliv je na světě limitováno. Při jejich spalování vznikají mimo jiné skleníkové plyny (zejména CO2). Zároveň se jedná i neobnovitelný zdroj.

G

Green Deal (Zelená dohoda)

Takzvaná Green Deal nebo Zelená dohoda pro Evropu je soubor politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální, tj. veškeré vypouštění skleníkové plyny jsou zachytávány a nedochází tak k jejich úniku do atmosféry. Dohoda si klade za cíl začlenit nejen prostřednictvím legislativy a navazujících právních předpisů, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.

GRI (Global Reporting Initiative)

Mezinárodní nezisková organizace založená za účelem vytváření standardů pro vykazování nefinančních informací ze strany primárně společností a nadnárodních korporací zejména v oblasti ochrany klimatu, sociálních otázek a odpovědného vedení společností. Rámec GRI pro reporting udržitelnosti pomáhá společnostem identifikovat, shromažďovat a reportovat tyto informace jasným a porovnatelným způsobem včetně zohlednění konceptu významnosti. Rámec pro podávání zpráv o udržitelnosti GRI, který byl poprvé spuštěn v roce 2000, používají 3 ze 4 kótovaných společností a činí jej tak nejrozšířenějším. Standardy GRI mají modulární strukturu, což usnadňuje jejich aktualizaci a přizpůsobení potřebám jednotlivých odvětví.

I

Infračervené světlo

Součást světelného spektra slunečního záření dopadajícího na povrch země vedle lidským okem viditelného a ultrafialového záření. Zemský povrch vyzařuje dlouhovlnné, infračervené teplo vlnových délek, při kterých skleníkové plyny absorbují energii. Každá vrstva atmosféry se skleníkovými plyny pohlcuje část tepla vyzařované nahoru ze spodních vrstev. Probíhá opakování ve všech směrech, jak nahoru, tak dolů. To má za následek větší teplotu dole. Zvýšení koncentrace plynů zvyšuje množství absorpce a opětovné záření, čímž dále ohřívá vrstvy, a nakonec i povrch pod nimi.

Izotop

Atomy stejného chemického prvku, které se liší počtem neutronů v jádře, se nazývají izotopy. Mají sice stejné chemické vlastnosti, ale mohou se velmi výrazně lišit svými fyzikálními vlastnostmi. Mají například různou hmotnost, některé izotopy mohou být stabilní a jiné radioaktivní apod. Jednotlivé izotopy téhož prvku se dají rozlišit nebo oddělit jen fyzikálními metodami, například působením elektrického nebo magnetického pole. Jednotlivé izotopy mohou mít různý vliv na živé organismy.

N

NFRD (Non Financial Reporting Directive)

Směrnice NFRD vyžaduje, aby velké společnosti (tj. firmy, jejichž bilanční suma přesahuje 20 mil. EUR nebo obrat přesahující 40 mil. EUR), které jsou současně subjekty veřejného zájmu, tj. jejich cenné papíry jsou veřejně obchodované, s více než 500 zaměstnanci nebo banky a pojišťovny, zahrnovaly nefinanční výkazy jako nedílnou součást jejich každoroční veřejné oznamovací povinnosti.

NFRD vyžaduje, aby tyto subjekty zveřejňovaly:

  • informace o jejich obchodním modelu, politikách, výsledcích, rizicích, řízení rizik a klíčové výkonnosti,
  • klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) týkající se čtyř klíčových problémů udržitelnosti: životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých problémů, lidských práv, úplatkářství a korupce,
  • jak mohou otázky udržitelnosti ovlivnit společnost a jak společnost ovlivňuje společnost a životní prostředí.

P

Pařížská dohoda

Dohoda v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která má omezit emise skleníkových plynů a navázat tak na Kjótský protokol. Dohoda byla dojednána během Klimatické konference v Paříži 2015, schválena všemi 195 smluvními stranami a přijata 12. prosince 2015.

Účelem dohody je:

  • udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí;
  • zvyšování schopnosti přizpůsobit se nepříznivým dopadům změny klimatu a posilování odolnosti vůči změně klimatu a nízko-emisního rozvoje způsobem, který neohrozí produkci potravin;
  • sladění finančních toků s nízko-emisním rozvojem odolným vůči změně klimatu.

Poločas rozpadu

Poločas rozpadu nebo poločas přeměny (obvykle označovaný T½) je doba, za kterou se přemění polovina celkového počtu atomárních jader daného prvku přítomných na začátku děje. Za další poločas se pak rozpadne opět polovina (tj. zbývá 1/4 původních jader) atd.

S

Skleníkový efekt

Proces, kterým záření skleníkových plynů obsažených v atmosféře ohřívá povrch planety. Pojem „skleníkový efekt“ poprvé použil švédský meteorolog Nils Gustaf Ekholm v roce 1901. Spalování fosilních paliv zejména uhlí, ropy, zemního plynu a dalších, a na druhé straně kácení lesů zesilují skleníkový efekt a způsobují prostřednictvím skleníkových plynů, které při těchto procesech vznikají, globální oteplování a změnu klimatu.

Skleníkový plyn

Jedna ze 7 sloučenin, které jsou součástí zemské atmosféry a vykazují schopnost pohltit část slunečního záření a vyzářit jej zpět směrem k zemskému povrchu a tím jej ohřát. Jedná se o tzv. aktivně zářivé plyny, které vytvářejí tzv. skleníkový efekt.

SME (Small & Medium Enterprise)

Malá a střední společnost dle definice EU musí splňovat 2 ze 3 kritérií:

  • má méně než 50 zaměstnanců,
  • roční obrat nepřesahuje 10 milionů EUR,
  • roční rozvaha nepřesahuje 10 milionů EUR.

Zároveň musí splňovat kritérium nezávislosti.

Střední podnik je pak ohraničen horní hranicí do 250 zaměstnanců a velikostí obratu do 50 mil. EUR a velikostí rozvahy do 40 mil. EUR a podmínkou nezávislosti.

U

Uhlíková neutralita

Organizace, stát nebo firma odstraňuje z atmosféry stejné množství skleníkových plynů jako do atmosféry vypouští. Jinak řečeno: pokud společnost svou činností žádné skleníkové plyny nepřidává ani neubírá, říkáme, že je uhlíkově neutrální.

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa (v angličtině carbon footpring) měří množství skleníkových plynů, které bylo vytvořeno a vypuštěno do ovzduší při určité aktivitě nebo při výrobě určitého produktu. Uhlíkovou stopu je možné stanovit i pro další úrovně – osobní, organizační nebo národní.

Jste připravení na změnu?

Nechte si zdarma odborně posoudit společenskou odpovědnost vaší firmy ještě dnes a zjistěte, ve kterých oblastech se můžete zlepšit. Buďte krok před ostatními a připravte se tak na budoucnost.