Hodnocení

CRIF ESG Analytics

Pomáháme firmám splňovat regulatorní požadavky a řešit technické a obchodní výzvy díky strukturovanému přístupu. Hodnotíme rizika spojená s bankovními expozicemi a portfoliem dodavatelů v podnikovém segmentu. Podporujeme firmy v řešení strategických výzev rozvoje a umožňujeme plánovat rozvoj v souladu s ESG principy.

 

Jak to funguje?

Máme data k celému portfoliu obchodních společností v České republice, kterých je zhruba 560 tisíc.

K získání až 396 ukazatelů stačí dodat seznam IČ. Výstupem je soubor v Excelu, který je ideální pro zpracování dalších analýz, příp. prezentace v PowerPointu.

Potřeby, které finanční instituce a korporace díky CRIF ESG Analytics zpravidla řeší:

 1. Předpisy a regulace
  • data a informace pro nefinanční reporting
  • fyzická rizika vyplývající z klimatické změny a povinnost modelovat finanční dopady
  • výkaznictví v rámci Pilíř 3 vč. Green Asset Ratio (GAR) a Banking Book Taxonomy Alignment Ratio (BTAR)
 2. Řízení rizik
  • ESG data a skóring pro modeling, pricing, skóring a underwriting
  • zátěžové testy
 3. Obchodní rozvoj
  • identifikace stávajících i potenciálních cílových klientů s možností rozvoje zelených činností (např. podporovaných EU zelenými fondy)

Z jakých částí se CRIF ESG Analytics skládá?

ESG data a ekosystém

Veřejná data s přidanou hodnotou a informace z aplikace CRIBIS, která poskytuje nejen finanční informace o všech českých a slovenských obchodních subjektech.

Pro každé IČ, které je nalezeno v CRIF ESG databázi, je dodáno až 364 ukazatelů (240 popisující faktor E, 100 popisující faktor S a 24 popisující faktor G) v různé členitosti (pro IČ, obce s rozšířenou působností, okresy, regiony a NACE).

Emise skleníkových plynů

Statistický model kalkulující emise na datech o provozovnách a ekonomických aktivitách provozoven z Rejstříku živnostenského podnikání, které jsou převedené na NACE kódy.

Odhad emisí skleníkových plynů pro Scope 1, Scope 2 a Scope 3 v kg CO2ekv. Zdrojová data jsou z EUROSTAT, IRZ, EU ETS, certifikátů uhlíkové stopy a nefinančních zpráv podle NFRD (cca 300 českých společností).

Fyzické riziko

Statistický model, který odhaduje míru vystavení společnosti různým přírodním nebezpečím na základě umístění provozoven a s ohledem na významnost rizika podle NACE odvětví.

9 indikátorů chronického fyzického rizika (včetně teplotních změn, tepelného stresu a degradace půdy), 8 indikátorů akutního fyzického rizika (včetně vln vede, záplav a lesních požárů), a další indikátory zahrnující syntetické riziko i celkové fyzické riziko.

Benchmarking

Analýza a srovnávání jednotlivých komponentů ESG analytics u vybraných subjektů na základě porovnatelných charakteristik (geograficky, NACE, významnost, …).

Srovnání se s referenčními firmami může pomoct přijmout aktivity, které povedou ke zlepšení vlastní výkonnosti. Vstupními daty je seznam IČ. Výstupem je prezentace se závěry benchmarkingu nebo Excel pro případnou další analýzu.

Riziko transformace

Statistický model předpovídající finanční ztrátu, která může společnosti vzniknout přímo či nepřímo v důsledku procesu přizpůsobování se nízkouhlíkové stopě a ekologicky udržitelnějšímu hospodářství.

3 individuální indikátory dopadu na tržby, EBITDA marži a investice a jedno syntetické riziko dopadu. Správné řízení tohoto rizika je zásadní pro úspěšný přechod k uhlíkově neutrální ekonomice a pro dosažení ESG cílů organizace.

ESG skóre

Syntetický ukazatel měřící úroveň přiměřenosti hodnocené společnosti faktorům ESG navržených orgánem EBA.

ESG skóre light nevyužívá indikátory fyzického rizika a odhad emisí skleníkových plynů Scope 3. ESG skóre full využívá všechny dostupné údaje a nástroje. Výstupem obou skóre jsou 3 individuální skóre (pro každý ze sektorů E, S a G) a jedno syntetické skóre.

Synesgy dotazníky

Dotazníková platforma, ve které firma zodpoví sadu otázek s předdefinovanými odpověďmi. Zjistí, jak si v oblastech E, S, G a celkově počíná a doporučí aktivity ke zlepšení udržitelnosti. Systém zahrnuje i kalkulačku emisí skleníkových plynů podle standardu GHG Protocol. Synesgy umožňuje prověřit i dodavatelský řetězec.

Všechny společnosti jsou v dané kategorii velikosti hodnoceny podle stejných principů, aby bylo možné získat srovnatelný obrázek o udržitelnosti podnikání. Je důležité znát dodavatelský řetězec, jen tak lze vybudovat strategii udržitelnosti.

PENB (statistický) model

Statistický model na českých rezidenčních budovách, jehož výstupem je klasifikační třída, energetická náročnost a emise skleníkových plynů.

Na českém trhu neexistuje veřejně dostupná databáze, která by poskytovala údaje o energetické náročnosti budovy a produkci emisí skleníkových plynů. Model je tvořen z údajů z databáze RÚIAN a statisticky reprezentativního vzorku residenčních nemovitostí. Nabízí informace o energetické třídě, roční spotřebě primární neobnovitelné energie a emisích skleníkových plynů (metodologie PCAF).

S jakými daty CRIF ESG Analytics pracuje?

Vycházíme z interních dat, veřejných i neveřejných zdrojů, přidali jsme modely významných rizik, z čehož vzniklo realistické ESG skóre a další výstupy.

Veřejná data

Týkají se všech ESG oblastí, pro které vytěžujeme dostupné veřejné zdroje a instituce. Jedná se o data, která nejsou dostupná na jednom místě, a ne všechny firmy je musí poskytovat – o to více jsou pro hodnocení užitečná (např. pokuty za porušení zákona o životním prostředí apod.).

Algoritmy a datové modely

Díky našim znalostem vytváříme z dostupných informací data s přidanou hodnotou (např. určení pohlaví ze jmen statutárních zástupců pro určení genderového zastoupení v orgánech firem, věkového rozložení apod.).

Web crawling

Pravidelně „skenujeme“ české weby a získáváme z nich informace, které jsou pro oblasti ESG stěžejní. Jedná se o takzvanou sémantickou analýzu obsahu, při které může být vyhledanou informací například existence ISO certifikátů apod.

Open a vyžádaná veřejná data

Pracujeme i s daty z veřejných zdrojů, negativními indikátory z veřejných rejstříků a institucí a ukazateli obecnějšího charakteru, které se vztahují k oblastem, ve kterých firma působí.

Vyvážený informační mix

Synesgy skóre a ESG skóre na základě syntézy interních i externích informací a ukazatelů obecnějšího charakteru. Cílem je zohlednit známé pozitivní i negativní informace u konkrétní společnosti.

Výhody ESG skóre

Pořiďte si CRIF ESG Analytics ještě dnes!

Místní specifika. Hodnocení bylo vyvinuto pro český trh, je schopné ohodnotit všechny české komerční firmy, kterých je zhruba 560 tisíc.

Robustní metodika. Zúročujeme znalosti a zkušenosti s ratingem a přenášíme je i do ESG hodnocení. Použitá metodika vychází z osvědčených postupů.

Dostupnost. Výstupy a data lze dodat prakticky okamžitě. Stačí poslat seznam IČ, ke kterým je potřeba doplnit ESG hodnocení, za chvíli máte k dispozici datový soubor s výsledky.

Modularita. Hodnocení je možné poskytnout komplexně, případně lze přizpůsobit potřebám a dodat v jednotlivých modulech.

Soulad s regulací. ESG skóre splňuje regulatorní požadavky, je díky tomu možné splnit administrativní požadavky různých úřadů.

Jste připravení na změnu?

Nechte si odborně posoudit společenskou odpovědnost vaší firmy i dodavatelského řetězce ještě dnes a zjistěte, ve kterých oblastech se můžete zlepšit. Buďte krok před ostatními a připravte se tak na budoucnost.