Strategický management ESG jako udržitelný obchodní model

21. 5. 2024

Zjistěte, jak vám strategický management postavený na cílech udržitelnosti zajistí  dlouhodobou úspěšnost podnikání. Pochopte význam cílů ESG, jejich dopad na konkurenceschopnost vašeho podniku a způsob, jak je sledovat a pracovat s nimi.

Stejně jako ostatní společnosti také ta vaše musí brát v potaz měnící se podmínky pro podnikání s ohledem na klimatickou změnu a vyhodnotit její dopady na svůj obchodní model. Nicméně přechod k udržitelným procesům v podnikání vyžaduje nejen podrobnou analýzu. Také si žádá praktickou aplikaci konkrétních opatření, která s ohledem na 6 cílů evropské regulace v oblasti ochrany klimatu posílí základy obchodního modelu.

Význam vašeho obchodního modelu pro udržitelnost

Plnění cílů udržitelnosti je základem, na kterém závisí dlouhodobá úspěšnost vašich podnikatelských strategií. Zároveň ovlivňuje vaši konkurenceschopnost a dlouhodobou životaschopnost podmíněnou tím, jaký dopad na životní prostředí, komunity a dodavatelské řetězce vaše podnikatelské aktivity mají. Dlouhodobá ekonomická stabilita obchodního modelu je pro vaše aktivity v dalších letech stejně důležitá jako vaše environmentální a sociální cíle.

ESG vám napoví

Kritéria a standardy měření environmentálních, sociálních a správních dopadů vaší firmy na okolí definují ESG normy. Řídí se podle nich i investoři při svých investičních rozhodnutích. Veřejné a státní orgány je zase vnímají jako jeden z faktorů při výběru společností pro realizaci veřejných projektů. Slouží také jako vodítko pro firmy, které si vybírají dodavatele pro svůj dodavatelský řetězec. Začlenění cílů udržitelnosti do vašich obchodních postupů je strategickým krokem, který vám pomůže sledovat odolnost vašeho obchodního modelu a vyvíjet strategie pro jeho zlepšení.

Obchodní model a jeho relevanci prověří cíle udržitelnosti

Efektivitu vašeho obchodního modelu můžete ověřit pomocí ESG cílů. Jeho komplexní zhodnocení vám může poskytnout cenné informace o případných nedostatcích, které mohou ohrožovat jeho dlouhodobou odolnost. Těmi mohou být nedostatky v interních oblastech, jako jsou vysoká fluktuace zaměstnanců, jejich neadekvátní vedení nebo neefektivní využívání zdrojů. Co se týče dodavatelského řetězce, tak nízké ESG skóre některého z vašich dodavatelů může poukazovat na potenciální rizika s tímto dodavatelem spojená.

ESG: měřítko inovací a konkurenceschopnosti

Pokud není dostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu, měli byste s těmi stávajícími budovat co nejlepší vztahy a udržet si je. Také oni se totiž výrazně podílí na úrovni vaší konkurenceschopnosti. Ukazatele ESG hodnotící interní procesy a zapojení vašich zaměstnanců vám může posloužit k včasné identifikaci rizik i příležitostí s touto oblastí spojených.

Měření a hodnocení ESG

Analýza efektivity ESG okruhů ve vašem podniku si žádá přesné měření a hodnocení. To by mělo zohledňovat standardy specifické pro obor vaší působnosti. Proto na významu nabývají sofistikovaná a certifikovaná softwarová řešení jako mezinárodní ESG hodnotící platforma nebo CRIF ESG Analytics, která vám umožní automatizaci komplikovaných měření.

Zohlednění všech aspektů ESG vám pomůže rozpoznat silné i slabé stránky vašeho obchodního modelu. Díky nim snáze odhalíte konkrétní kroky, které povedou k celkovému zlepšení. Udržitelnost tak může být kompasem, který vám ukáže správný směr, jakým byste se na cestě k dlouhodobé udržitelnosti měli ubírat.