Změna klimatu je výzvou pro firmy a jejich obchodní strategii

6. 6. 2024

Jedním z důvodů, proč jsou podniky nuceny měnit přístup k obchodní strategii a dalším činnostem, je změna klimatu. Ta je výzvou především pro firmy, které ze zákona musí, nebo se dobrovolně přihlásily k dodržování zásad udržitelnosti a ESG předpisů. Pokud do této kategorie patří i váš podnik, měli byste se zaměřit na postupné začleňování nových metod do firemních procesů. Jejich implementací si navíc usnadníte také administrativu, která je s komplikovaným ESG reportingem spojená.

K širšímu pochopení požadavků taxonomie EU a směrnice CRSD přispívají ESRS, výkladové dokumenty a návody publikované EFRAG. Je totiž zřejmé, že změna klimatu a její důsledky stále více ovlivňují udržitelnost provozu, spolehlivost dodavatelského řetězce nebo dynamiku trhu. Proto byste měli proaktivně řešit cíle týkající se změny klimatu, od začlenění ESG do vašich stávajících činností po plánování.

Jak s ohledem na změnu klimatu nastavit firemní strategii

Změna klimatu představuje spektrum extrémních meteorologických jevů a negativních přírodních událostí, které se stále častěji projevují. Řadí se mezi ně dlouhodobé jevy jako trvalý nárůst teploty vzduchu i ty náhlé jako vlny veder a povodně. Všechny tyto jevy mohou významně narušit váš provoz a dynamiku trhu. Proto metody vypořádání se s klimatickou změnou vyžadují úpravu strategie a zavedení postupů, které povedou k udržení kontinuity provozu a odolnosti firmy. A to i v případě dlouhodobých nebo náhlých klimatických negativních dopadů. Je tak potřeba zabývat se metodami vedoucími ke snižování nejen emisí skleníkových plynů. Řešit je nutné i redukci celkového znečištění, adaptaci na změnu klimatu, udržitelnému využívání vody, ochraně biosféry a přechodu na oběhové hospodářství.

Má změna strategie v mém oboru smysl?

Představte si například, že provozujete datové centrum v regionu náchylném k vlnám veder. Abyste u něj zachovali spolehlivý chod a udrželi si postavení na trhu, měli byste posilovat jeho odolnost. Podobně je tak tomu i v zemědělství. Tam se pro zachování kontinuity podnikání a potravinové bezpečnosti musíte přizpůsobit měnícím se povětrnostním podmínkám. Svou připravenost na dopady výše zmíněných jevů můžete posílit, když do hodnocení rizik zahrnete také analýzu rizik spojených s přírodními katastrofami a varovný systém. Z celosvětového průzkumu PwC, který proběhl v roce 2023, ale bohužel vyplývá, že komplexnější opatření spojená s implementací strategie založené na udržitelnosti zatím zavedlo pouze 17 % firem.

Čím se při nastavování strategie postavené na udržitelnosti řídit

Implementace obchodní strategie postavené na udržitelnosti je proces o několika fázích, během kterého se předpokládá spolupráce všech zainteresovaných stran.

  1. fáze – Zaměřte se na posouzení rizik a zranitelnosti vaší firmy s ohledem na klimatické změny, které mohou vaše podnikání ovlivnit. V rámci této fáze musíte zhodnotit faktory jako zeměpisnou polohu, odvětví ve kterém působíte i klíčové části vašeho dodavatelského řetězce.
  2. fáze – Na základě výsledků zpracujte adaptační strategii a plán v souladu s hlavními cíli vaší firmy v oblasti ESG. Obojí nastavte tak, abyste zajistili odolnost vůči dopadům klimatické změny. Vaše strategie postavená na udržitelnosti se pak stane nedílnou součástí vašeho obchodního modelu a fungování včetně řízení rizik.
  3. fáze – Stanovte si jasné, měřitelné cíle i z nich vyplývající úkoly a začleňte je do širší firemní strategie. Při jejich integraci můžete rovnou provést revizi stávajících politik a metod, obohatit je o poznatky o příčinách a dopadech klimatické změny a zajistit jejich uplatnění na všech úrovních, od rozhodování po provozní postupy.
  4. fáze – Po stanovení firemních cílů a začlenění nových politik a procesů už vám nic nebrání v tom, abyste svou strategii založenou na udržitelnosti začali naplňovat.

Jak dosáhnout plnění cílů strategie založené na udržitelnosti

Začlenění cílů udržitelnosti do firemní strategie je obtížný úkol, který vyžaduje, abyste si na něj vyhradili časové, kapacitní i finanční zdroje. Také je pro jeho úspěšnost klíčová spolupráce mezi jednotlivými odděleními a správné nastavení firemní kultury. Celé vaše snažení můžete dále podpořit školeními zaměstnanců, monitoringem aktivit a reportingem. Díky němu budete také snáze mapovat pokrok ve vašem úsilí a zvýšíte transparentnost, tedy i důvěryhodnost a atraktivitu své značky.

Ve výsledku čelíte dvěma úkolům – musíte se přizpůsobit dopadům, které změna klimatu na vaše podnikání má, a k tomu obchodní strategii sladit s cíli udržitelnosti. Vhodným nástrojem, který vám usnadní další plánování a rozhodování, aby vaše firma prosperovala v rychle se měnícím prostředí, je platforma pro ESG reporting. A další její výhody? Ušetří vám mnohé starosti, čas a finance , které ESG reportingu vyhradíte.