Evropská taxonomie – k čemu je to dobré?

1. 8. 2022

Když někdo prvně zaslechne výraz taxonomie, zhrozí se, co je to za krkolomný obrat, a co vše za ním asi může skrývat. V tomto článku se pokusíme srozumitelně vysvětlit, co pojem evropská taxonomie znamená.

Slovo taxonomie pochází z řeckého slova „tassinomia“, což znamená „udělat pořádek“, „klasifikovat“. I proto se Evropská komise rozhodla vytvořit evropskou taxonomii, srozumitelnou klasifikaci ekonomických činností, které lze považovat za udržitelné. Tento nástroj, který slouží primárně bankám a finančním institucím, jim umožňuje vyhodnotit, který z jejich klientů se chová udržitelně z hlediska životního prostředí, a který se na to teprve připravuje a bude eventuálně potřebovat např. úvěr pro financování nezbytných investic. To po bankách již dnes vyžaduje nařízení o vykazování udržitelnosti v oblasti financování (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR).

Pro konkrétní činnosti je nutné vytvořit kritéria udržitelnosti, určité ohraničení toho, co lze považovat za udržitelné při dodržení základního principu Do Not Significant Harm (DNSH), tj. nepůsobit významnou škodu na životním prostředí. V praxi to znamená, že např. udržitelná autobusová doprava používá autobusy splňující emisní normu Euro6 a autobusy obouvá do pneumatik dvou nejvyšších energeticky úsporných tříd. Udržitelná výroba cementu znamená vypuštění max. 0,5 tuny CO2 ekvivalentu na 1 tunu cementového slínku apod. Evropská taxonomie zavádí pravidla, která musí být srozumitelná a jasná pro podniky, investory i veřejnost, jelikož všichni – finanční i nefinanční podniky – reportují dle stejných kritérií. Je to celkem výzva, když je třeba definovat vše, včetně názvů a základních pravidel. A to zvlášť ve chvíli, kde se jedná o velmi důležité téma, které nesnese dalšího odkladu.

Aby bylo možné všech cílů dosáhnout a vyhnout se greenwashingu, bylo stanoveno šest klíčových cílů týkajících se klimatu, a možné kroky a způsoby, které mohou finanční i nefinanční společnosti podniknout k jejich dosažení.

Těmi šesti cíli jsou:

  • zmírnění klimatické změny,
  • přizpůsobování se změně klimatu,
  • udržitelné využívání vodních zdrojů,
  • přechod na cirkulární ekonomiku,
  • kontrola a prevence znečištění,
  • ochrana zdravého ekosystému.

SFDR, resp. taxonomie vyžaduje, aby podniky, které do působnosti nařízení spadají, reportovaly o „zelenosti“ třech klíčových ukazatelích výkonností (obrat, kapitálové výdaje – CapEx a provozní výdaje – OpEx), resp. aby rozčlenily, které jejich činnosti jsou a nejsou udržitelné.

V současné době je zveřejněna taxonomie environmentální oblasti pro vybraná, nejvíce intenzivní odvětví z hlediska produkce skleníkových plynů. Uvažuje se i o vzniku sociální taxonomie.