3 oblasti, kterým by se firmy měly věnovat, aby splnily zásady udržitelnosti

17. 4. 2024

Aby společnosti vyhověly předpisům a požadavkům na poli udržitelnosti, očekává se od nich, že budou v čím dál větší míře transparentně prokazovat svůj zodpovědný přístup. Mezi majoritní oblasti, kterých se toto týká, patří snižování emisí skleníkových plynů nebo prevence znečištění životního prostředí. K tomu je ale nutná jejich proaktivita v různých segmentech, na které se teď společně podíváme.

Měření, pravidelné vyhodnocování, školení zaměstnanců i zavádění a zlepšování systémů environmentálního managementu. To vše patří k hlavním dílčím aktivitám, které mohou z hlediska udržitelnosti vést k lepšímu profilu dané firmy. Kromě snížení rizika právních sankcí a jejich možného poškození pověsti lze implementací certifikace navíc přispět k udržitelnému rozvoji, podpořit inovace a posílit tržní pozici společnosti.

Systém environmentálního managementu

EMS, anglicky „Environment Management System“, je strukturovaný rámec, který firmám pomáhá identifikovat, řídit a snižovat dopady jejich činností na životní prostředí. Zavedení tohoto systému by mělo probíhat v následujících fázích:

  1. stanovení cílů,
  2. zpracování zásad,
  3. výběr zdrojů,
  4. zavedení mechanismů monitorování a podávání zpráv.

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) například poskytuje normu ISO 14001, která je široce přijímaným návodem pro vytvoření a udržování EMS. Normy ISO 14001 tvoří systém řízení dopadů firmy na životní prostředí, který je určen výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. EU zavedla směrnici EMAS, která definuje ještě přísnější požadavky než norma ISO 14001 (seznam českých společností certifikovaných podle EMAS).

Pravidelná hodnocení a interní audity

Analýzy a audity v oblasti ochrany životního prostředí jsou zásadním stavebním kamenem při udržování EMS. Obě části celého procesu totiž pomáhají identifikovat potenciální problémy s dodržováním předpisů a sledovat celkovou účinnost firemních aktivit. Při hodnocení EMS by se firmy měly zaměřit hned na několik aspektů. Především na identifikaci:

  • nedostatků v dodržování předpisů a norem, aby mohly co nejdříve zajistit jejich nápravu,
  • účinnosti stávajících zásad a postupů a její další zlepšování,
  • správnosti nastavených postupů dokumentace a vedení záznamů, které slouží jako podpora při dodržování stanovených předpisů.

Společnosti by neměly zapomínat ani na pravidelné posuzování svého dodavatelského řetězce, protože se na ekologické stopě firmy činnosti dodavatelů a smluvních partnerů významně podílejí.

Školení zaměstnanců

Dále by společnosti měly pro své zaměstnance zajistit komplexní školení ohledně nových povinností, které v oblasti environmentálního řízení všichni zaměstnanci mají. Právě tato školení hrají klíčovou roli při dodržování environmentálních předpisů. Je to dáno tím, že jejich plnění vyžaduje informovanost a aktivitu od všech zaměstnanců firmy.

Jedním z bodů, o kterém by v rámci školení měli být zaměstnanci informováni, je environmentální politika, hodnoty, poslání a cíle společnosti. Kromě toho by měli být zaměstnance seznámeni s příslušnými zákony, předpisy a nejvhodnějšími postupy při jejich dodržování. K tomuto tématu se pojí také zásady dokumentace a podávání zpráv.

Školení by měla zaměstnancům dát také odpovědi na otázky spojené s postupy v případě mimořádných událostí, respektive jak je řešit a zmírnit potenciální škody, které tyto události mohou způsobit. Případně mohou být zaměstnanci poučeni o tom, jak mohou k dalšímu zlepšování firemních procesů v oblasti udržitelnosti sami přispět. Události na řece Bečvě jsou jednoznačným příkladem selhání na všech úrovních společnosti, která tuto událost způsobila.

Udržitelnost jako firemní kultura

Začlenění zásad udržitelnosti do kultury společnosti je důležité pro dlouhodobé dodržování předpisů a norem. Jejich ukotvení mohou urychlit dílčí aktivity, například informování zaměstnanců a dalších zúčastněných stran o cílech a úspěších v této oblasti. Pomoci může také zapojování zaměstnanců do environmentálních iniciativ, jejich podpora ve formě odměňování za vynikající výsledky a obdobné kroky.

Dodržování předpisů, zavedení EMS, pravidelné analýzy, vzdělávání zaměstnanců i rozvíjení vztahů s regulačními orgány a další aktivity firmám výrazně usnadní poměrně složitou cestu vstříc zelené budoucnosti.