Jak snížit uhlíkovou stopu Česka?

4. 7. 2022

I když množství vypouštěných emisí skleníkových plynů každoročně klesá, zůstává ČR 4. největším emitentem skleníkových plynů na obyvatele v rámci EU. Mezi největší zdroje emisí tradičně patří energetika, které zde produkuje cca 1/3 emisí skleníkových plynů. Následuje průmysl, doprava, budovy, zemědělství a odpadové hospodářství.

Dosažení čisté nulové bilance emisí v roce 2050 tak, jak se Česká republika zavázala stejně jako dalších 26 zemí Evropské unie, bude znamenat nejen odklod od využívání fosilních paliv a nárůst kapacit na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale i řadu dalších opatření na zvýšení energetické efektivity. Za zmínku stojí například výstavba moderních malých jaderných reaktorů, jejichž vývojem se zabývá např. společnost Rolls Royce.

Zvyšování energetické efektivity se týká především zlepšování energetické bilance budov (vytápění budov pomocí tepelných čerpadel, rekuperace tepla, zateplování včetně zlepšování izolačních vlastností používaných materiálů). Například Amsterdam se zavázal k povinnému 20% podílu dřeva pro všechny stavby počínaje rokem 2025. Velký efekt přináší i instalace solárních panelů nejen na střechy, ale jejich použití i pro opláštění budov, které je schopné zachytit až 95 % slunečního svitu.

Mezi hlavní dekarbonizační opatření můžeme zahrnout zejména elektrifikaci v průmyslu a v dopravě – rostoucí podíl elektromobilů od motocyklů, osobních automobilů, lehkých nákladních vozidel až po autobusy. Dále také přechod na využívání vodíku v průmyslové výrobě a v neposlední řadě využívání technologií pro sekvestraci (zachytávání, v angličtině Carbon Capture and Storage – CCS) uhlíku pomocí moderních technologií, ale i pomocí přirozeného ukládání do dřeva – opětovné zalesnění ploch vytěžených po kůrovcových kalamitách umožní změny bilance lesů při za chytávání CO2. Z úložišť uhlíku se lesy promění ve významné zdroje emisí skleníkových plynů v odhadovaném množství až 10 Mt CO2e ročně, což odpovídá vyšším jednotkám % emisí ČR. Pokud se opětovné zalesnění podaří, a nedojde k jiným katastrofám typu lesní požáry v důsledku vzrůstajícího sucha, odborníci odhadují, že ve 40. letech 21. století by nové lesy mohly zachytit až 10 Mt CO2 ročně.

Více o jednotlivých možnostech a scénářích dekarbonizace České republiky a souvisejících nákladech, které v roce 2020 společnost McKinsey odhadla ve své zprávě na vice než 3 státní rozpočty České republiky: Klimaticky neutrální Česko – McKinsey.